Máme nový školský rok, v ktorom vám všetkým prajem, aby ste dokázali vnímať krásu okolo seba a našli dosť síl naberať nové vedomosti.

Sr. Ruth

 

Ahojte, maturanti!

Táto jednoduchá stánka by mala slúžiť najmä Vám. Jej cieľom je priniesť najdôležitejšie informácie, ktoré budete potrebovať k maturite zo slovenčiny a literatúry. Obsah budem postupne dopĺňať.

Prajem Vám veľa síl do učenia a verím, že Vaša snaha prinesie žiadané ovocie.

 

Obsah maturitných skúšok je vyjadrený v cieľových požiadavkách a vzdelávacích štandardoch. Môžete si ich prečítať v týchto dokumentoch.

https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky-pre-mat-skusky/slovensky-jazyk-a-literatura.pdf

https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-gymnazia-so-stvorrocnym-patrocnym-vzdelavacim-programom/jazyk-komunikacia/slovensky_jazyk_a_literatura_g_4_5_r_novy.pdf

 

PODROBNOSTI HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE MATURITNEJ SKÚŠKY (podľa Vyhlášky 318/2008 Z.z. a jej zmeny 209/2011 Z.z.)

§ 15 (po 1. 9. 2012)

(4) Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledok externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

(5) Každú úlohu v maturitnom zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky hodnotí predmetová maturitná komisia samostatne.

(7) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo

b) je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

 

Celý dokument o maturite si môžete pozrieť tu: www.nucem.sk/documents//25/maturita_2014/organizacne_pokyny/Zakladne_informacie_MS_2014_fin.pdf

 

Kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti

www.nucem.sk/documents//25/maturita_2014/organizacne_pokyny/Kriteria_na_hodnotenie_PFIC_MS__VUJ_2014_final.pdf

 

Maturita 2013 ponúka maturantom na výber štyri z nasledujúcich žánrov:

• Úvaha
• Rozprávanie
• Výklad
• Charakteristika osoby
• Beletrizovaný životopis
• Diskusný príspevok
• Slávnostný prejav
• Umelecký opis

Moji milí maturanti,

vkladám Vám tu link na NÚCEM, kde máte bližšiu špecifikáciu testov, ktoré  Vás v marci čakajú. Pozorne si ich preštudujte.

www.nucem.sk/documents//25/maturita_2014/specifikacia_testov/Specifikacia_testu_VUJ_MS2014_web.pdf

                   POVINNÍ AUTORI A DIELA  ZO ŠVP a ŠkVP                               

 Poézia/Lyrika

Konštantín: Proglas

Moravsko-panónske legendy

H. Gavlovič: Valaská škola – Nezarmucuj srdce, když nedostaneš to, čo nechce + iné.

J. Kollár: Predspev - Slávy dcera

S. Chalupka: Mor ho!, Turčín Poničan

A. Sládkovič: Marína – podľa vlastného výberu

J. Botto: Smrť Jánošíkova, Žltá ľalia

I. Krasko: Nox et solitudo - Otcova roľa, Plachý akord, Topole

 J. Smrek: Cválajúce dni, Básnik a žena

R. Dilong: básne Orodovnica, Tulák

M. Válek: Nite, Jablko

M. Rúfus: Ľudstvo, Žene

J. Urban: Voda, čo ma drží nad vodou, Minúta poézie (Dnes nie je Mikuláša)

Ch. Baudelaire: Kvety zla - báseň Mrcina

J. Kráľ: Zakliata panna vo Váhu...

Kamil Peteraj: Balada o poľných vtákoch

Daniel Hevier: Jeden kabát, jedna koža, jedna tvár

 

Próza/Epika

M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie

Dom v stráni

J. G. Tajovský: Maco Mlieč

B. S. Timrava: Ťapákovci

J. C. Hronský: Jozef Mak

D. Chrobák: Drak sa vracia

A. Bednár: Kolíska

L. Mňačko: Ako chutí moc

D. Dušek: Kufor na sny (Pes)

D. Mitana: Psie dni, Nočné správy

E. M. Remarque: Na západe nič nového

A. S. Puškin: Eugen Onegin, Kapitánova dcéra

J. D. Salinger: Kto chytá v žite

Epos o Gilgamešovi

E. Hemingway: Starec a more

Cervantes Saavedra: Dômyselný rytier...

D. Tatarka: Démon súhlasu

M. Urban: Živý bič

Dostojevskij: Zločin a trest

Tolstoj: Anna Kareninová

P. O. Hviezdoslav: Hájnikova žena

M. Figuli: Tri gaštanové kone

V. Hugo: Chrám Matky Božej...

G. Vámoš: Editino očko

H. de Balzac: Otec Goriot

F. Kafka: Premena

Charlotte Brönteová: Jana Eyrová

 

Dráma

J. Palárik: Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

J. G. Tajovský: Statky-zmätky

I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva

M. Lasica – J. Satinský: Soirèe

Sofokles: Antigona

W. Shakespeare: Hamlet

Molière: Lakomec

Eugéne  Ionesco: Plešivá speváčka

S. Becket: Čakanie na Godota

Václav Havel: Zahradní slavnost